مرجع رسمی و تخصصی مالچ چوب آیوا

رایحه چوب را به خانه ببریم

مالچ چوب در گیاهان آپارتمانی :مالچ چوب ها مواد آلی هستند که در بستر خاک قرار میگیرند و با رنگ های متفاوت خود شما را در تزئین و دکور گیاه منزل خود کمک میکنند ، رنگ های این مالچ چوب ها کامال ارگانیک بوده و هیچ گونه ضرری برای گیاه ندارد،ارزش غذایی مالچ چوب ها جهت غنی سازی خاک گیاه تا ٪۳۰تخمین زده شده است مالچ چوب ها با ایجاد تعادل در رطوبت خاک بر خلاف شن های رنگی و پوکه ایجاد قارچ نمیکنند رایحه طبیعی چوب ،عالوه بر بوی خوشایند باعث دور کردن حشرات خاک میگردد
چنانچه دوره آبیاری گیاهان را فراموش میکنید و یا غالبا در مسافرت هستید مالچ چوب در گیاهان آپارتمانی گزینه خوبی هست